Polityka prywatności
SKLEP ONLINE


ROSSMANN


Apteka Gemini

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Wszystkie niezdefiniowane wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie nadane ustępie I Regulaminu tj. I. Definicjach stosowanych w Regulaminie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). O obowiązkach jakie RODO nałożyło na Administratorów danych osobowych, możesz dowiedzieć się więcej w zakładce RODO (link).

Capeypharma Spółka z o.o. („Administrator”) jest jedną z firm, które w swojej działalności wykorzystują zgromadzone i przetworzone dane, w tym dane osobowe. Dane te są niezbędne do prawidłowego dostarczania Użytkownikom żądanych przez nich usług.

Administrator szanuje prywatność wszystkich Użytkowników sieci Internet, szczególną wagę przykładając do ochrony prywatności Użytkowników prowadzonych przez siebie stron internetowych babycap.sklep.pl i babycap-sklep.pl.

Polityka Prywatności zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do niezbędnych informacji, które pozwalają podjąć decyzję o skorzystaniu z usług dostarczanych przez Administratora i zakresie udostępnienia swoich danych.

Pamiętaj, że wszystkie podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach, dla których je przekazałeś!

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do stron internetowych babycap.sklep.pl i babycap-sklep.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki i  odesłania umieszczone na swoich stronach przez Użytkowników, które umożliwiają bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Administrator sygnalizuje, że wraz z przejściem na inną stronę internetową należy zapoznać się z obowiązującą na niej polityką prywatności.

I. Ochrona danych

Administrator zabezpiecza dane udostępnione przez Użytkowników przed nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem. Wszystkie dane są przechowywane i przetwarzane przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony.

Administrator korzysta z fizycznych i elektronicznych sposobów zabezpieczenia danych osobowych odpowiadające w pełni wymogom stawianym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Fizyczna ochrona danych jest szczegółowo uregulowana wewnętrzną procedurą opracowaną przez Administratora. Ochrona ta obejmuje w szczególności zabezpieczenie pomieszczenia, które jest używane przez Administratora do przechowywania danych. Do pomieszczenia nie mają dostępu żadne nieupoważnione osoby.

Elektroniczna ochrona danych uwidacznia się stosowaniu nowoczesnych zabezpieczeń elektronicznych chroniących dane Użytkowników przed dostępem osób trzecich. Zarówno architektura strony internetowej jak i odpowiedni wybór serwera minimalizują ryzyko wycieku danych. Formularze, w których zbierane są dane osobowe bezpośrednie, są ponadto chronione za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego typu Secure Socket Layer – SSL.

Administrator podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu ochrony powierzonych przez Użytkowników danych. Każdy z pracowników mający dostęp do takich danych, zobowiązany jest do przestrzegania rygorystycznych zasad dotyczących bezpieczeństwa ich przechowywania. Dodatkowo, z każdym podmiotem zewnętrznym, który mógłby mieć możliwość dostępu do danych Użytkowników (np. administrator serwera), zawierane są specjalne umowy, gwarantujące poufność i bezpieczeństwo powierzonych danych.

II. Gromadzenie danych

Administrator gromadzi jedynie dane dobrowolnie udostępnione przez Użytkowników, niezbędne do tego, aby zapewnić odpowiedni poziom funkcjonalności i dostępności oferowanych przez niego usług.

Korzystając ze stron internetowych babycap.sklep.pl i babycap-sklep.pl możesz udostępnić Administratorowi dwa rodzaje danych: dane osobowe pośrednie i dane osobowe bezpośrednie.

Dane osobowe pośrednie to takie dane jak lokalizacja, numer IP, pliki dziennika, informacje systemowe, dane o używanej przeglądarce itp. Dane te pozwalają jedynie na podstawową identyfikację Użytkownika np. stwierdzenie, że ktoś z Warszawy odwiedził stronę internetową i korzystał z przeglądarki Chrome. Dane osobowe pośrednie są zbierane również przez pliki cookies. Więcej o plikach cookies stosowanych przez Administratora dowiecie się w pkt. VIII.

Dane osobowe bezpośrednie są danymi osobowymi w powszechnym tego słowa znaczeniu tj. obejmują takie informacje jak imię i nazwisko, adres, e-mail itp. O dane tego typu Administrator poprosi Cię tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizowania żądanej przez Ciebie usługi. Co do zasady o bezpośrednie dane osobowe Administrator może zapytać Cię w przypadku wypełnienia przez Ciebie formularza zamówienia albo podczas rejestracji jako nowego Użytkownika. Dane te są niezbędnym elementem właściwej identyfikacji Użytkownika i ich fikcyjność, niedokładność lub niepełność może uniemożliwić skorzystanie z niektórych oferowanych przez Administratora usług.

Podanie danych osobowych bezpośrednich takich jak adres e-mail oraz imię i nazwisko jest także wymagane do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”.

 • Dostęp do zgromadzonych danych

Administrator na każde żądanie Użytkownika ma obowiązek udostępnić mu wszelkie przechowywanie informacje, które go dotyczą. Użytkownik ma prawo do poprawienia swoich danych oraz żądania ich częściowego lub całkowitego usunięcia.

W sprawie dostępu do zgromadzonych danych osobowych oraz jakichkolwiek pytań w tym zakresie należy wysłać do Administratora wiadomość na adres e-mail sklep@capeypharma.com.

III. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych

Dane osobowe pośrednie są anonimowe i służą przede wszystkim do celów statystycznych. Pomagają również w ulepszaniu funkcjonalności strony i dostosowanie jej architektury do potrzeb Użytkowników.

Dane bezpośrednie, podane przez Użytkowników w procesie rejestracji i składania zamówienia, są wykorzystywane w celu realizacji zamówienia oraz innych celów związanych z oferowanymi przez Administratora usługami np. usługą Newsletter.

Dzięki zebranym danym Administrator może się kontaktować z Użytkownikami w sprawie oferowanych przez siebie usług lub innych celach niezbędnych do realizacji przysługujących im praw. Administrator korzysta z tradycyjnych form kontaktu takich jak e-mail, wiadomość nadana za pomocą operatora pocztowego czy rozmowa telefoniczna.

Użytkownicy otrzymują od Administratora wiadomości związane m. in. z realizacją usług, funkcjonowaniem strony Sklepu Internetowego Babycap i marketingiem prowadzonym przez Administratora.

Administrator przeprowadza także wśród wszystkich lub niektórych Użytkowników ankiety, które polegają na odpowiedzi na postawione w nich pytania. Ankiety te odnoszą się do oferowanych usług, a ich celem jest poznanie opinii Użytkowników na zadany temat np. poziomu satysfakcji z otrzymanych produktów. Dane zebrane w ten sposób są przeznaczone głównie do użytku wewnętrznego. Niektóre opinie ujawnione w ankietach mogą być przekazane Podmiotom współpracującym. Biorąc udział w ankiecie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie do Celów marketingowych danych w niej ujawnionych.

IV. Udostępnianie danych

Administrator nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim, które chcą je wykorzystać tylko i wyłącznie w celach marketingowych. Administrator oświadcza, że w żaden sposób uczestniczy w procederze „handlu danymi” i jednoznacznie potępia takie sposoby pozyskiwania informacji o klientach.

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania zgromadzonych danych w ograniczonym zakresie w opisanych poniżej sytuacjach:

 1. przekazywania Podmiotom współpracującym zanonimizowanych informacji o charakterze statystycznym, uniemożliwiających jednoczenie powiązanie ich z indywidualnym Użytkownikiem;
 2. przekazania danych potencjalnym nabywcom przedsiębiorstwa (w razie jego zbycia) w celu dalszego dostarczania zamówionych przez Użytkowników usług;
 3. na mocy powszechnie obowiązującego prawa, do udostępnienia danych instytucjom rządowym lub organom ścigania.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie z tym zastrzeżeniem, iż żadne modyfikacje nie będą powodowały osłabienia ochrony powierzonych przez Użytkowników danych.

Użytkowników obowiązuje Polityka Prywatności w aktualnym brzmieniu,  dostępna w każdym czasie na stronach pod adresem www.capeypharma.com

Użytkownicy Zarejestrowani są obowiązani do przestrzegania Polityki Prywatności z chwili dokonania rejestracji tj. z chwili wyrażenia zgody na przestrzeganie jej zapisów. W każdym przypadku aktualizacji postanowień Polityki Prywatności, Użytkownicy Zarejestrowani zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani o zakresie wprowadzonych zmian. W razie niewyrażenia zgody na proponowane rozwiązania, Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych, łącznie z ich całkowitym i trwałym usunięciem z bazy danych Administratora.

 • Pliki cookies

Administrator wypełniając nałożone na niego ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne obowiązki, określa poniżej zasady przechowywania oraz udostępniania informacji na urządzeniach końcowych należących do Użytkowników przy pomocy tzw. plików cookies.

Co to są pliki cookies i jakie są ich rodzaje?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne służące do korzystania ze stron internetowych, a przechowywane na urządzeniach Użytkowników. Pliki cookies są umieszczane na urządzeniu Użytkownika w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną.

Pliki cookies stosowane przez Administratora zawierają m.in. nazwę domeny pod którą znajduje się Sklep Internetowy Babycap, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz konkretną wartość. Pozwalają w uproszczeniu na identyfikację oprogramowania i dostosowanie dzięki tej informacji funkcji Sklepu Internetowego Babycap do indywidualnych wymagań odbiorcy.

Administrator stosuje dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika tylko do czasu zakończenia sesji używanej przez niego przeglądarki, a następnie automatycznie usuwane;
 2. trwałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia, jednak nie dłużej niż określony przez Administratora czas.

Do czego wykorzystuje się pliki cookies?

Administrator stosuje pliki cookies przede wszystkim do dostosowania strony Sklepu Internetowego Babycap do indywidualnych potrzeb jego Użytkowników.  Administrator wykorzystuje cookies w opisanych poniżej celach:

 1. przystosowanie zawartości strony Sklepu Internetowego Babycap do indywidulanych preferencji Użytkownika tj. czcionki, sposób wyświetlania, język,
 2. zapamiętanie ustawień uprzednio zdefiniowanych przez Użytkownika np. trwałe wyłączenie wyskakujących okienek, reklam itp.,
 3. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu nie trzeba się powtórnie wpisywać loginu i hasła po przejściu na kolejną kartę Sklepu Internetowego Babycap,
 4. tworzenia w pełni anonimowych statystyk korzystania ze strony Sklepu Internetowego Babycap, w celu jego ulepszenia i optymalizacji.

Bezpieczeństwo

Żaden z rodzajów wykorzystywanych przez Administratora plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych dotyczących Użytkowników. Za pomocą plików cookies nie mogą się także przedostać na urządzenie Użytkownika żadne wirusy ani złośliwe oprogramowanie.

Zmiany warunków przechowywania i wyłączenie plików cookies

Za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej, Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić warunki przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. W szczególności może zablokować automatyczną obsługę tego rodzaju plików lub zdefiniować ostrzeżenie o próbie ich umieszczenia na wykorzystywanym przez niego urządzeniu.

W każdej chwili, za pomocą dostępnych w przeglądarce ustawień, można usunąć wszystkie lub wybrane pliki cookies z urządzenia. W taki sam sposób można także na stałe zablokować ich używanie.

Ograniczenie lub usunięcie plików cookies może doprowadzić do zmiany funkcjonalności niektórych elementów strony Sklepu Internetowego Babycap.